đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi

  • Chúng tôi chuẩn bị các tài liệu Tòa án
  • Chúng tôi chuẩn bị cho Phiên tòa xét xử con nuôi
  • Chúng tôi chuẩn bị các tài liệu (nếu có) để có sự đồng ý của những người có liên quan đến việc nhận con nuôi
  • Khi các tài liệu của bạn theo thứ tự, chúng tôi nộp chúng tại Tòa án
  • Chúng tôi tham dự tất cả các phiên tòa của Tòa án về vấn đề của bạn (có nhiều phiên tòa)
  • Chúng tôi thông báo cho bạn về kết quả của phiên tòa

Copyright © 2020 Asia Law Corporation.